Điều khoản dịch vụ

Điều khoản dịch vụ
ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN DỊCH VỤ

Chào mừng bạn đến Ofunnygames.com dịch vụ trực tuyến ( "Dịch vụ"). Việc bạn sử dụng Dịch vụ này là tùy thuộc vào các Điều khoản và Điều kiện dịch vụ (các "TOS"). Chúng tôi có thể thay đổi các TOS theo thời gian mà không cần thông báo trước. Sử dụng các dịch vụ sau khi một sự thay đổi môn bạn với những điều khoản mới của các TOS.

KHÔNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI NHỮNG TOS. VI PHẠM TRONG NÀY TOS THỂ DẪN ĐẾN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ.

ID người dùng và mật khẩu. Một số phần của Dịch vụ là ID người dùng và mật khẩu kiểm soát. Nếu bạn được yêu cầu để truy cập vào một khu vực của dịch vụ với ID người dùng và mật khẩu của bạn, bạn đồng ý rằng bạn sẽ không cho phép bất kỳ người nào hoặc tổ chức khác sử dụng User ID và mật khẩu của bạn để truy cập vào một phần của Dịch Vụ. Bạn phải đồng ý thông báo cho Ofunnygames.com nếu bạn biết được bất kỳ sử dụng trái phép các ID người dùng và mật khẩu của bạn. Nếu bạn đăng ký và có được một ID người dùng và mật khẩu, bạn đại diện cho rằng bạn đang trong độ tuổi hợp pháp để tạo thành một hợp đồng ràng buộc và không phải là người bị hạn chế nhận các dịch vụ theo pháp luật Hoa Kỳ hoặc bất kỳ phán quyết khác. Bạn phải cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác về bản thân khi dẫn trong mẫu đơn đăng ký sử dụng dịch vụ, và bạn phải duy trì và cập nhật kịp thời dữ liệu đăng ký của bạn để giữ cho nó đầy đủ và chính xác. Ofunnygames.com có ​​thể đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản của bạn và từ chối bất kỳ bạn sử dụng hiện tại hoặc tương lai của dịch vụ (một) nếu bạn cung cấp bất kỳ thông tin không đầy đủ và chính xác, hoặc (b) nếu Ofunnygames.com có ​​căn cứ hợp lý để nghi ngờ rằng bất kỳ thông tin bạn cung cấp không đầy đủ và chính xác.

Giấy phép. Tuỳ thuộc vào ý thích của bạn với những TOS, Ofunnygames.com cho phép bạn có thể kết thúc theo ý muốn, không độc quyền cho phép sử dụng và hiển thị các dịch vụ và tải các tài liệu có sẵn thông qua Dịch vụ, chỉ duy nhất cho mục đích cá nhân, phi thương mại. Bạn không có quyền chuyển nhượng, chuyển nhượng, cấp phép lại, cho mượn hoặc tái bán các quyền được cấp theo giấy phép này. Bạn không thể xây dựng những dịch vụ, liên kết với các dịch vụ hoặc liên kết trực tiếp đến nội dung bao gồm trong Dịch vụ.

Hoạt động bị nghiêm cấm. Bạn có thể tham gia vào bất kỳ trình chức năng, diễn đàn hoặc các chủ đề tin được cung cấp thông qua Dịch Vụ. Diễn đàn và tin nhắn này chỉ dành cho việc sử dụng cá nhân của các thuê bao, và có thể không được sử dụng cho mục đích thương mại hoặc cho hoạt động chính trị có tổ chức. Bạn không thể thực hiện bất kỳ hành động sau đây thông qua Dịch vụ:

1. bưu điện hoặc nộp bất kỳ tài liệu đó là phỉ báng, bôi nhọ, tục tĩu, khiếm nhã, lăng mạ, đe dọa người khác, hoặc vi phạm pháp luật;
2. bưu điện hoặc nộp bất kỳ tài liệu nào vi phạm bản quyền, thương hiệu hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác, quyền công khai hoặc quyền riêng tư của bất kỳ bên thứ ba;
3. trẻ vị thành niên hại trong bất kỳ cách nào;
4. giả mạo tiêu đề hoặc sửa đổi định để che giấu nguồn gốc của bất kỳ vật liệu truyền qua Dịch Vụ;
5. tải lên, đăng, truyền tải hoặc phương thức khác bất kỳ tài liệu mà bạn không có quyền cung cấp theo bất kỳ luật hoặc theo các mối quan hệ hợp đồng hoặc ủy thác (chẳng hạn như thông tin nội bộ, độc quyền và các thông tin bảo mật được biết đến hoặc tiết lộ một phần của một mối quan hệ lao động hoặc theo bất kỳ thỏa thuận không tiết lộ);
6. tải lên, đăng, truyền tải hoặc phương thức khác bất kỳ quảng cáo không mong muốn hoặc trái phép, tài liệu quảng cáo, thư rác, thư rác, thư dây chuyền, đề án kim tự tháp hoặc bất kỳ hình thức quảng cáo nào khác;
7. tải lên, đăng, truyền tải hoặc phương thức khác bất kỳ tài liệu chứa các vi rút phần mềm hoặc các mã số máy tính khác, các tập tin hoặc các chương trình được thiết kế để gây cản trở, phá hỏng hoặc hạn chế các chức năng của phần mềm, phần cứng hay thiết bị viễn thông;
8. gây cản trở hoặc phá rối Dịch Vụ hoặc các máy chủ hoặc mạng kết nối với Dịch Vụ, hoặc không tuân theo bất kỳ yêu cầu, thủ tục, chính sách hoặc quy định của mạng kết nối với Dịch vụ;
9. cố ý hoặc vô ý vi phạm, nhà nước, luật pháp quốc gia hoặc quốc tế tại địa phương áp dụng, bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ quy định nào có hiệu lực pháp luật;
10. "lén" hoặc quấy rối người hoặc tổ chức khác hoặc làm bất cứ điều gì khác Ofunnygames.com xác định theo thời gian (có hoặc không có thông báo trước) bị cấm; hoặc là
11. tải lên, đăng, truyền tải hoặc phương thức khác bất kỳ tài liệu đó là trái pháp luật, gây hại, đe dọa, lạm dụng, quấy rối, phỉ báng, thô tục, khiêu dâm, bôi nhọ, xâm phạm sự riêng tư của người khác, hận thù hoặc phân biệt chủng tộc, sắc tộc hoặc phản đối.

Ofunnygames.com có ​​thể, tuỳ ý, hạn chế hoặc ngăn chặn sự truy cập của bất kỳ thuê bao hoặc sử dụng Dịch vụ. Ofunnygames.com có ​​thể cấm bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức từ các dịch vụ. Truy cập vào các dịch vụ sau khi bạn đã bị cấm từ các dịch vụ là một hành vi phạm pháp.

Người sử dụng cung cấp nội dung, Giấy phép. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm cho tất cả các nội dung hoặc tài liệu mà bạn gửi, trình, hoặc truyền tải thông qua Dịch Vụ. Bằng việc gửi tài liệu hoặc nội dung cho Ofunnygames.com, bạn cấp Ofunnygames.com một giấy phép sao chép, sử dụng, hiển thị và tạo ra tác phẩm phái sinh của vật liệu hoặc nội dung được gửi với mục đích nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, việc quảng bá và tiếp thị dịch vụ và hoạt động của hệ thống Ofunnygames.com. Bằng việc gửi tài liệu hoặc nội dung, bạn tự động đồng ý (hoặc, đến mức bạn không sở hữu tất cả các quyền để vật liệu trên hoặc nội dung, bạn đại diện và bảo đảm rằng các chủ sở hữu của nội dung hoặc tài liệu đã rõ ràng đồng ý) mà không có bất kỳ giới hạn thời gian đặc biệt, và không thanh toán bất kỳ khoản phí, Ofunnygames.com và bất cứ ai nó cho phép có thể tái sản xuất, trưng bày, phân phối và tạo các tác phẩm mới của tác giả dựa trên và bao gồm các nội dung hoặc tài liệu. Bạn không thể gửi nội dung hoặc tài liệu đăng ký thương hiệu hoặc bản quyền bởi bất cứ ai khác ngoài chính mình.

Bồi thường Về người cung cấp nội dung. Bạn sẽ bồi thường, bảo vệ và giữ Ofunnygames.com và cán bộ, nhân viên của mình và chống lại tất cả các trách nhiệm pháp lý, bản án, thiệt hại và chi phí (bao gồm cả phí luật sư) phát sinh do bất kỳ của họ phát sinh từ hoặc có liên quan đến một trong hai (a) nội dung hoặc tài liệu mà bạn gửi hoặc (b) bạn vi phạm những TOS.

Giám sát tài cung cấp nội dung. Ofunnygames.com có ​​thể theo dõi nội dung hoặc tài liệu được đăng trên Dịch Vụ. Ofunnygames.com có ​​thể sửa đổi hoặc loại bỏ bất cứ thông điệp hoặc thông tin đăng mà xét thấy, tuỳ ý, để được lạm dụng, nói xấu, vi phạm bản quyền, nhãn hiệu, quyền sở hữu trí tuệ khác của bất kỳ bên thứ ba, hoặc không thích hợp cho Dịch vụ . Ofunnygames.com cũng có thể chỉnh sửa hoặc sửa đổi bất kỳ đệ trình để đáp ứng yêu cầu cho ý kiến ​​phản hồi, thư cho biên tập, hoặc bình luận khác. Mặc dù đã nói ở trên, Ofunnygames.com không bắt buộc phải có hành động, và không chịu trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm về nội dung hoặc các thành phần được bởi bất kỳ thuê bao trong bất kỳ diễn đàn, bảng tin hoặc khu vực khác trong Dịch vụ.

Quyền sở hữu, Đặt quyền. Các dịch vụ và tất cả các nội dung và tài liệu tìm thấy trong Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn các bài viết, hình ảnh, ứng dụng tương tác, phần mềm, clip âm thanh, và video clip được bảo hộ bởi bản quyền và được sở hữu bởi Ofunnygames.com hoặc cấp giấy phép. Bạn không thể chỉnh sửa các tài liệu này hoặc tái xuất bản, tái phát hoặc phân phối trực tiếp hoặc thông qua các liên kết bất kỳ của các tài liệu này cho bất kỳ người thứ ba nào trừ cho sử dụng cá nhân, phi thương mại của bạn, cho phép theo giấy phép cấp cho bạn bởi Ofunnygames. com trong những TOS. Một số nội dung xuất hiện trong Dịch vụ là tin và như vậy, phát hành không thu được từ các cá nhân hoặc tổ chức cho việc sử dụng tên và chân dung hoặc nhãn hiệu của họ. Đó là nghĩa vụ duy nhất của bạn để (a) xác định nếu sử dụng của bạn yêu cầu phát hành hoặc cho phép, và (b) được phát hành hoặc cho phép cần thiết, phù hợp. Ofunnygames.com và Ofunnygames.com.NET và biểu tượng tương ứng của họ là các thương hiệu của Ofunnygames.com. Tất cả các nhãn hiệu khác trên Dịch vụ là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Ofunnygames.com không chịu trách nhiệm về tính chính xác của bất kỳ nội dung hoặc tài liệu tìm thấy trong Dịch vụ.

Quyền. Tất cả các yêu cầu cấp phép, in lại, liên kết và cách sử dụng khác của nội dung hoặc tài liệu kết hợp trong Dịch vụ phải được giải quyết bằng hình thức LIÊN HỆ của chúng tôi. Ofunnygames.com sẽ xem xét yêu cầu như vậy không có nghĩa vụ phải trả lời, hoặc tài trợ, các yêu cầu.

Trí tuệ Xâm phạm tài sản bố. Đó là chính sách Ofunnygames.com để đáp ứng nhanh chóng để khiếu nại vi phạm sở hữu trí tuệ. Ofunnygames.com sẽ kịp thời xử lý và điều tra thông báo cáo buộc vi phạm và sẽ có những hành động thích hợp theo Đạo Luật Bản quyền Thiên niên kỷ kỹ thuật số và luật sở hữu trí tuệ hiện hành khác, lên đến và bao gồm cả việc ngăn chặn và loại bỏ các nội dung vi phạm. Ofunnygames.com sẽ chấm dứt quyền truy cập cho các thuê bao và chủ tài khoản là người vi phạm.

Thông báo về vi phạm.Hãy trực tiếp bất kỳ thông báo về việc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với hình thức LIÊN HỆ của chúng tôi.

Loại trừ các bảo hành. Dịch vụ và chương trình thực thi VÀ TÀI LIỆU CUNG CẤP QUA DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP "AS IS" VÀ KHÔNG BẢO ĐẢM NÀO, VÀ TẤT CẢ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý BẢO ĐẢM ĐƯỢC LOẠI TRỪ VÀ TỪ CHỐI, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN CÁC BẢO ĐẢM THƯƠNG MẠI VÀ PHÙ HỢP VỚI MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ. Ofunnygames.com KHÔNG BẢO ĐẢM RẰNG CÁC DỊCH VỤ HAY BẤT CỨ LIỆU LẤY ĐƯỢC PHỤC VỤ LÀ VIRUS MIỄN. NẾU BẠN DOWNLOAD chương trình thực thi TỪ DỊCH VỤ, BẠN NHẬN TOÀN BỘ RỦI RO VỀ CÁC KẾT QUẢ VÀ THI HÀNH CỦA CHƯƠNG TRÌNH. Ofunnygames.com KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH XÁC HOẶC LỖI HOẶC THIẾU SÓT TRONG CHƯƠNG TRÌNH. Ofunnygames.com KHÔNG BẢO ĐẢM HOẠT ĐỘNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH SẼ KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN HOẶC LỖI, HOẶC BẤT CỨ SAI SÓT TRONG BẤT CỨ CHƯƠNG TRÌNH SẼ ĐƯỢC SỬA CHỮA. Ofunnygames.com KHÔNG BẢO ĐẢM RẰNG LIỆU HOẶC NỘI DUNG TÌM THẤY TRONG DỊCH VỤ SẼ KHÔNG BỊ LỖI.

Trách nhiệm hữu hạn. Ofunnygames.com KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO BẤT CỨ TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, ĐẶC BIỆT HAY QUẢ (BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, TỔN HẠI DO MẤT LỢI NHUẬN HOẶC THU; MẤT SỬ DỤNG HAY DỰA VÀO CÁC DỊCH VỤ CUNG CẤP THÔNG TIN HOẶC BẤT KỲ chương trình thực thi; MẤT SỬ DỤNG DỮ LIỆU HAY THIẾT BỊ; HOẶC KHÁC) PHÁT SINH BÊN NGOÀI vIỆC SỬ DỤNG HAY KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ HAY BẤT KỲ chương trình thực thi LẤY ĐƯỢC DỊCH VỤ, NGAY CẢ KHI Ofunnygames.com ĐÃ ĐƯỢC KHUYÊN VỀ KHẢ NĂNG CỦA TỔN HẠI. Ofunnygames.com'S TRÁCH NHIỆM VỚI BẠN CHO TẤT CẢ CÁC THIỆT HẠI, MẤT MÁT VÀ NGUYÊN NHÂN (DÙ TRONG HỢP ĐỒNG, LẦM LỖI, HOĂC) LIÊN QUAN ĐẾN DỊCH VỤ SẼ KHÔNG VƯỢT QUÁ 0.

MỘT SỐ QUỐC GIA KHÔNG CHO PHÉP LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN BẢO ĐẢM HOẶC GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI NHỮNG THIỆT HẠI NGẪU NHIÊN HAY, VÌ THẾ GIỚI HẠN TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG VỚI BẠN.

Thông báo. Ofunnygames.com có ​​thể thông báo cho bạn qua niêm chung về dịch vụ, thông qua thông báo bưu điện hoặc qua thông báo e-mail, tuỳ ý. Bạn có thể thông báo cho Ofunnygames.com mẫu LIÊN HỆ của chúng tôi.

Bồi thường cho Vi phạm / Nhân Quả của bố. Nếu bạn vi phạm các điều khoản của các TOS hoặc trong bất kỳ cách nào gây ra bất kỳ tuyên bố để thực hiện đối với Ofunnygames.com, nhân viên, viên chức hoặc giám đốc kết quả từ hành động của bạn, bạn sẽ chịu trách nhiệm với Ofunnygames.com cho tất cả các thiệt hại, chi phí, bản án, chi phí (bao gồm cả phí luật sư hợp lý) mà Ofunnygames.com phải gánh chịu.

Linh tinh. Không chậm trễ trong việc thực hiện, không có trình xử lý liên quan đến, hoặc không tập thể dục một phần của bất kỳ quyền hoặc phương pháp dưới TOS này có cấu thành một sự từ bỏ bất kỳ quyền nào khác hoặc biện pháp, hay tập thể dục tương lai của chúng. Nếu một tòa án có thẩm quyền tìm thấy bất kỳ điều khoản của các TOS là không hợp lệ, việc cung cấp sẽ được coi là đã bỏ qua, và số dư của những TOS sẽ vẫn có hiệu lực. Những TOS được điều chỉnh trong tất cả các khía cạnh của pháp luật của Nhà nước của Florida mà không liên quan đến mâu thuẫn với các quy định pháp luật, và các bên đồng ý để trình thẩm quyền của tòa án liên bang và tiểu bang ở Broward County, Florida. Những TOS, như Ofunnygames.com thay đổi chúng theo thời gian, tạo thành những tuyên bố đầy đủ và độc quyền của tất cả sự hiểu biết lẫn nhau giữa các bên liên quan đến đối tượng, thay thế cho tất cả các thoả thuận trước đó và đương thời, truyền thông và sự hiểu biết, bằng miệng hoặc bằng văn bản.

© 2011 Ofunnygames.com. Tất cả quyền được bảo lưu.